เอกสารดาวน์โหลด

คำสั่งสพนด.

ตุลาคม 13, 2021 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
ตุลาคม 13, 2021 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเวลา 12.30-13.30 น. และนอกเวลาราชการเวลา 16.30-20.30 น. ประจำเดือน มกราคม 2564
ตุลาคม 13, 2021 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564
ตุลาคม 13, 2021 แต่งตั้งกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง
ตุลาคม 13, 2021 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาครุภัณฑ์ขั้นต่ำและจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2563
ตุลาคม 13, 2021 แต่งตั้งคณะกรรมการลดการใช้พลังงานสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ตุลาคม 13, 2021 อนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
ตุลาคม 13, 2021 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเวลา 12.30-13.30 น. และนอกเวลาราชการเวลา 16.30-20.30 น. ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ตุลาคม 13, 2021 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ตุลาคม 13, 2021 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สถาบันฯ

กุมภาพันธ์ 27, 2020 วาระและมติที่ประชุมสิ่งแวดและสุขภาพ
ธันวาคม 24, 2019 สรุปประชุมเจ้าหน้าที่เดือนต.ค.และพ.ย.62
กันยายน 20, 2019 สรุปประชุมเจ้าหน้าที่ครั้งที่8/62 วันที่ 6 กันยายน 2562
กันยายน 5, 2019 สรุปประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันฯครั้งที่6และ7
สิงหาคม 31, 2019 ขอเรียนเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 39 ปี การถึงแก่อนิจกรรมของศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย และร่วมวงเสวนา “เวชศาสตร์วิถีชีวิต เพื่อป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ”
สิงหาคม 1, 2019 สรุปประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/62
มิถุนายน 20, 2019 สรุปประชุมประจำเดือนเมษายน2562
มิถุนายน 5, 2019 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 15, 2019 สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม2562
เมษายน 18, 2019 สรุปประชุมเจ้าหน้าที่เดือนกุมภาพันธ์2562

เวียนหนังสือสารบรรณ

เมษายน 21, 2020 ขอยกเลิกจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563
มีนาคม 23, 2020 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเแลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563
มีนาคม 23, 2020 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จุลสารออนไลน์ “สบส.ซอย 8” ฉบับที่ 28
มีนาคม 23, 2020 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
มีนาคม 23, 2020 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มีนาคม 23, 2020 แจ้งประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งผลงานกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอวันอาหารโลกประจำปี พ.ศ.2562
มีนาคม 23, 2020 การกำหนดเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ในส่วนภูมิภาค
มีนาคม 23, 2020 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนมหาจุฬาอาศรม
มีนาคม 23, 2020 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง
มีนาคม 23, 2020 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลรุ่นที่ 2